Back To Index
BORN BAPTISED FORENAME(S) PARENTS FORENAMES SURNAME
05-06-1878 Thomas Thomas/Jessie Kyle