Back To Index
SURNAME FORENAME(S) MONTH YEAR FOLIO NO. ENTRY NO. BOX NO.
EGAN WILLIAM Nov. 1894 133 2655 43
EGAN JAMES Nov. 1903 166 3306 43
EGDON THOMAS Aug. 1878 163 3228 42
EGGLESTON ROBERT HENRY June 1859 33 646 41
EGGLESTON JOHN Nov. 1860 72 1431 41
EGGLESTON F. J. June 1871 169 3391 42
EGGLESTON ROBERT ANDREW May 1878 158 3045 42
EGGLESTON JOHN CHRISTAL Jan. 1886 127 2525 42
EGGLESTON JOHN June 1892 59 1180 43
EGGLESTON JANE Dec. 1906 5 100 43
EGGLESTON MARGARET GORDON April 1907 17 325 43
EGGLESTON JOSHUA Feb. 1908 44 871 43
EGGLESTON ROBERT Nov. 1909 90 1789 43
EGGLESTON SARAH Dec. 1910 121 2412 43
EGGLESTON HENRY Feb. 1911 135 2498 43
EGGLESTON JAMES June 1916 51 1015 43
EGGLESTON SARAH CUNNINGHAM June 1918 111 2218 43
EGGLESTON SARAH Dec. 1918 133 2656 44
EGGLESTON SAMUEL Aug. 1921 228 4543 44
EGGLESTON JESSIE Aug. 1921 228 4548 44
EGGLESTON DIXON Jan. 1922 245 4896 44
EGGLESTON FRED CROSBY July 1926 134 2690 44
EGGLESTON JOHN THOMAS Feb. 1930 6 105 44
EGGLESTON JAMES Aug. 1931 54 1065 44
EGGLESTON ERNEST May 1940 56 1108 44
EGGLESTON MARY JANE June 1940 59 1175 44
EGGLESTON ELIZABETH Oct. 1941 96 1913 44
EGGLESTON MATTHEW WELLS Jan. 1947 228 4555 44
EGGLESTON MARY ELLEN Feb. 1947 232 4639 45
EGGLESTON ELIZABETH JANE Aug. 1951 97 1932 45
EGGLESTON GEORGE LEWIS June 1958 230 4588 45
EGGLESTON MARY JANE Nov. 1964 87 1740 45
EGGLESTON THOMAS LEWIS Sept. 1975 222 4431 45
EGGLESTON FLORENCE March 1977 238 4745 45
EGGLESTON MARK April 1998 143 2849 45
EGGLESTONE SAMUEL JOHN Dec. 1879 202 4023 42
EGGLESTONE ROBERT Oct. 1880 222 4430 42
EGGLESTONE JANE May 1882 11 214 42
EGGLESTONE JOSHUA April 1883 47 930 42
EGGLESTONE HANNAH Feb. 1889 209 4167 42
EGGLESTONE SARAH JANE Nov. 1891 42 829 43
EGGLESTONE CATHERINE July 1896 182 3633 43
EGGLESTONE ANN Jan. 1934 124 2473 44
EGGLESTONE JOHN HENRY July 1947 243 4851 45
EGGLESTONE JOHN WILLIAM April 1950 65 1285 45
EGGLESTONE RONALD Dec. 1951 103 2053 45