Back To Index
Page No. BORN BAPTISED FORENAME(S) PARENTS FORENAMES SURNAME
100 11/10/1918 27/10/1918 Benjamin Thomas Joseph/Mary Ellen ASHTON
182 21/01/1921 13/02/1921 Benjamin Thomas Fisher Robert/May ASHTON
492 11/10/1914 Eleanor Robert/May ASHTON
73 07/09/1917 27/09/1917 Eleanor Robert/May ASHTON
116 23/04/1919 11/05/1919 John William Robert/May ASHTON
92 22/06/1902 10/07/1902 Richard Robert Christopher/Mary ASHTON
158 10/06/1920 24/06/1920 Sarah Ann Joseph/Mary Ellen ASHTON
147 17/10/1946 31/10/1946 Valerie Edward B/Mary Hannah ASHTON