Back To Index
SURNAME FORENAME(S) DATE SURNAME FORENAME(S)
HYLTON THOMAS 10/05/1930 MCCULLEN ISABELLA
HYLTON ALICE 03/06/1933 LAWS JOHN W.
HYLTON GLADYS 28/07/1945 SURTEES JOSEPH
HYLTON ROBERT 08/06/1946 MITCHISON JOYCE
HYLTON DORIS 20/07/1946 JAMES OLIVER
HYLTON JOYCE 25/09/1965 JENKINSON JOHN L.