Back To Index
SURNAME FORENAME(S) DATE SURNAME FORENAME(S)
EGDEN ELEANOR 06/05/1844 WILKINSON JOHN
EGGLESTON MATTHEW 12/08/1916 WILSON SARAH E.
EGGLESTON ARTHUR 27/04/1921 POTTS ETHEL
EGGLESTON THOMAS W. 19/08/1922 BROWN MERCY
EGGLESTON HERBERT 08/02/1927 OSWALD HARRIET O.